Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgPatientenrechten


Als patiënt heb je rechten. In principe oefen je zelf je patiëntenrechten uit. Maar wanneer je wilsonbekwaam wordt, kan dat niet (meer). De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt regelt wie in zo'n geval de rechten van de patiënt kan waarborgen.
Je hebt in dat geval een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger.

Je patiëntenrechten:
 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit betekent dat de zorglener op een goede en zorgvuldige manier moet handelen volgens je behoeften.
 • Het recht op de vrije keuze van je zorgverlener
  Je hebt als patiënt het recht om zelf een zorgverlener te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. In een aantal situaties wordt het echter door de wet beperkt. Bijvoorbeeld als er maar 1 gynaecoloog in het ziekenhuis aanwezig is.
 • Het recht op informatie over je gezondheidstoestand
  Als patiënt heb je het recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan. De zorgverlener zal je dus over de diagnose en prognose moeten inlichten. Ook wanneer er geen behandeling mogelijk is of je geen behandeling wenst, heb je het recht op deze informatie.
 • Het recht op geïnformeerde toestemming
  De patiëntenrechtenwet garandeert iedere patiënt het recht op geïnformeerde toestemming. Dit betekent dat je als patiënt het recht hebt om bij iedere tussenkomst van een zorgverlener je toestemming te geven of te weigeren. Geen enkele handeling kan zonder je toestemming opgestart, voortgezet of stopgezet worden. Je kan dus niet verplicht worden om een behandeling te ondergaan.
 • De rechten in verband met je patiëntendossier
  Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Hieronder vallen ook nog de volgende rechten:
  Het recht op inzage in je patiëntendossier
  Je hebt steeds het recht om je patiëntendossier in te kijken. Dit recht op inzage moet je wel eerst aanvragen. De zorgverlener moet je het dossier dan ten laatste binnen 15 dagen ter inzage bezorgen.
  Het recht op een afschrift van je patiëntendossier
  Je mag je zorgverstrekker ook een kopie van (een deel van) je patiëntendossier vragen. Je zal er de werkelijke kostprijs (bijvoorbeeld de kopiekosten) voor moeten betalen.
 • Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Iedere patiënt heeft het recht op bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Dit recht op privacy is nauw verbonden met het medisch beroepsgeheim.
 • Het recht op pijnbehandeling
  Elke patiënt heeft er recht op dat de beroepsbeoefenaar aandacht heeft voor pijn, dat hij pijn voorkomt, de pijn evalueert, behandelt en verzacht.
 • Het recht op het neerleggen van een klacht
  Het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde ombudsdienst vormt het sluitstuk van de wet. De ombudspersoon luistert naar je klacht, bemiddelt tussen de betrokken partijen en zoekt naar een bevredigende oplossing. Het is belangrijk om op te merken dat het hier enkel gaat om klachtenbemiddeling en niet om klachtenbehandeling. Dit betekent dat de ombudspersoon niet kan oordelen over je klacht. Als er geen oplossing wordt bereikt, zal je in ieder geval geïnformeerd worden over mogelijke verdere stappen.


Meer info: Vlaams Patiëntenplatform - Brochure Patiëntenrechten (PDF-bestand)


Laatst aangepast op 4-12-2017