Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgEuthanasie


Euthanasie of levensbeëindiging op verzoek, is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijke vraag van de patiënt zelf. De patiënt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Euthanasie is dus iets anders dan een voorafgaande wilsverklaring euthanasie.

Wetgeving


In de Belgische wet wordt euthanasie omschreven als "het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek".

Voorwaarden voor meerderjarige patiënten


  • De patiënt moet handelingsbekwaam en bewust zijn op het ogenblik van het verzoek.
  • Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet tot stand zijn gekomen als gevolg van externe druk.
  • De patiënt moet zich bevinden in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Procedure

  • De arts die het verzoek krijgt contacteert een tweede arts die net als de uitvoerende arts moet controleren of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De tweede arts bezorgt de eerste arts een verslag met zijn bevindingen.
  • Als het overlijden van de zieke niet binnen afzienbare tijd verwacht wordt, is de procedure strenger: er moet dan minstens een maand verlopen tussen het schriftelijke euthanasieverzoek en de eventuele uitvoering ervan. Bovendien moet nog een derde arts, psychiater of specialist in de aandoening in kwestie, de wettelijke voorwaarden nagaan.
  • Het euthanasieverzoek moet schriftelijk geformuleerd worden, met datum en handtekening. Indien de patiënt daartoe niet in staat is, gebeurt het op schrift stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de patiënt en geen materieel belang mag hebben bij de dood van de patiënt. Deze persoon maakt melding van het feit dat de patiënt niet in staat is om zijn verzoek te schrijven en geeft de redenen op. De opschriftstelling gebeurt in het bijzijn van de arts en vermeldt de naam van die arts. Het verzoek moet bij het medisch dossier gevoegd worden.
  • De patiënt kan op elk moment, zowel mondeling als schriftelijk, het verzoek intrekken. In dat geval moet het oorspronkelijk verzoek verwijderd worden uit het medisch dossier en teruggegeven worden aan de patiënt.

Meer info:


Laatst aangepast op 31-10-2016