Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Vlaamse Ouderenraad


De Vlaamse Ouderenraad is het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering. De vzw is een overlegplatform van diverse organisaties van en voor ouderen. De organisatie streeft naar een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen, over verschillende sectoren heen!

Wat doet de Vlaamse Ouderenraad?


De Vlaamse Ouderenraad brengt de ervaringen en competenties van ouderen samen om een essentiële bijdrage te leveren tot het versterken van de maatschappelijke slagkracht van alle ouderen in Vlaanderen en Brussel.

Hij wilt een samenleving bevorderen die actief ouder worden voor iedereen mogelijk maakt. Dat houdt in dat ieder individu zo lang als mogelijk de regie over het eigen leven in handen houdt en binnen zijn levensomstandigheden gebruik maakt van zijn competenties om ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en fysisch welzijn en zijn volwaardige participatie aan de samenleving bevordert.

Wie doet dat?


De Vlaamse Ouderenraad bestaat uit ongeveer 30 lidorganisaties die samen werken aan een inclusief ouderenbeleid. Zij zijn samen met vertegenwoordigers van provinciale en lokale ouderenraden en onafhankelijke deskundigen actief in verschillende commissies die rond inhoudelijke thema's beleidswerk verrichten.

Hoe doet de Vlaamse Ouderenraad dat?


In een samenleving die steeds complexer wordt, zijn inspraak en een inclusief beleid nodig om tot gedragen en doeltreffende oplossingen te komen. Wat het ouderenbeleid betreft, zijn ouderen de ervaringsdeskundigen. Op basis van hun inbreng treedt de Vlaamse Ouderenraad in dialoog met de overheid, adviesraden en andere organisaties.

Via adviezen, standpunten en memoranda streeft de organisatie naar de realisatie van een optimaal ouderenbeleid. De focus ligt hoofdzakelijk op het Vlaamse niveau, maar ook het lokaal, provinciaal, federaal, Europees en internationaal beleid met een impact op ouderen in Vlaanderen wordt opgevolgd.

De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt en bevordert het overleg en de samenwerking tussen de ouderenorganisaties. Door het samenbrengen van hun deskundigheid, invloed, netwerk en mobilisatiekracht, worden de belangen van ouderen sterker verdedigd en hun zichtbaarheid vergroot.

Via sensibiliseringscampagnes wil de Vlaamse Ouderenraad mensen bewust maken van de toegevoegde waarde van ouderen in de samenleving, meer aandacht creëren voor hun noden en behoeften, de realistische beeldvorming rond ouderen stimuleren en ouderen zelf aanzetten om een actieve rol te (blijven) spelen in hun omgeving. Elk jaar organiseert de Vlaamse Ouderenraad bijvoorbeeld een Ouderenweekcampagne waarin we lokale ouderenraden, ouderenverenigingen en het brede middenveld oproepen om (beleids)acties en andere initiatieven te organiseren rond het jaarthema.

Doeltreffende participatie vraagt om goede informatie. Daarom informeert de Vlaamse Ouderenraad ouderen, professionelen en andere geïnteresseerden over het beleid dat voor ouderen relevant is, zowel via traditionele als via digitale informatiekanalen. Tevens stimuleert en ondersteunt de organisatie onderzoek rond ouderen.

Ook de beleidsparticipatie van ouderen op lokaal niveau wordt gestimuleerd. Dit door een aanbod van vormingen, informatie, studiedagen en praktische instrumenten waarmee ouderen lokaal aan de slag kunnen gaan. Hierbij richt de Vlaamse Ouderenraad zich in hoofdzaak op de beleidsparticipatie via lokale ouderenraden.

Meer info: Vlaamse Ouderenraad
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring