Submenu  
 

Logo Inkomen

Als ambtenaar


Het pensioen van de openbare sector is voorbehouden voor vastbenoemde ambtenaren en daarmee gelijkgestelde personeelsleden in openbare dienst.

Bij de berekening van het ambtenarenpensioen vermenigvuldigd men het referentiewedde met het aantal gewerkte dienstjaren en met de loopbaanbreuk ('tantième') die van toepassing is.

In het ambtenarenstelsel bestaat geen onderscheid tussen een pensioen als alleenstaande en een gezinspensioen.

Referentiewedde


De referentiewedde is in principe de gemiddelde wedde van de laatste 10 loopbaanjaren, of van de volledige loopbaan als die korter is dan 10 jaren. Voor een aantal uitzonderingen wordt evenwel de gemiddelde wedde van een kortere periode in aanmerking genomen.

Voor ambtenarenpensioenen geldt zowel een relatief als een absoluut maximum. Zo kan het rustpensioen als ambtenaar in principe niet hoger zijn dan 75% van de referentiewedde ('relatief maximum'), en niet meer bedragen dan € 75 406,20 bruto per jaar ('absoluut maximum' - index 1,6084 op 02/01/2013).

Dienstjaren x loopbaanbreuk ('tantième')

De loopbaan van ambtenaren wordt uitgedrukt in 60-sten, waarbij 1 loopbaanjaar gelijk is aan 1/60. Een ambtenaar met een volledige loopbaan (45 dienstjaren), komt dus op 45/60. Dit zorgt voor een pensioen dat overeenstemt met 75% van de referentiewedde.

Voor sommige ambtenaren voorziet de pensioenreglementering in een voordeligere loopbaanbreuk dan 1/60, namelijk 1/55, 1/50 of 1/48. Dit heeft tot gevolg dat elk dienstjaar zwaarder doorweegt, en men dus minder loopbaanjaren nodig heeft om tot eenzelfde pensioenbedrag te komen.

Gewaarborgd minimumbedrag


Wie minstens 20 dienstjaren in de overheidssector heeft gewerkt, heeft recht op een minimumpensioen als ambtenaar. Indien het rustpensioen lager uitvalt dan dit gewaarborgd minimumpensioenbedrag, krijgt deze persoon een supplement waarmee zijn pensioen wordt opgetrokken tot het minimumpensioen.

Meer info: Federale Pensioendienst - Ambtenarenpensioen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring