Submenu  
 

Logo Inkomen

Als werknemer


Als werknemer wordt je pensioen berekend door de som te maken van de pensioenrechten die je elk jaar van je loopbaan hebt opgebouwd. Vooral het aantal loopbaanjaren, je loon en je gezinstoestand zullen bepalend zijn voor je pensioenbedrag.

Simplistisch gezegd bedraagt je pensioen 60% van het gemiddelde loon dat je doorheen je loopbaan verdiend hebt. Afhankelijk van de gezinssituatie kan dat percentage opgetrokken worden van 60% naar 75%. In dat geval spreken we van een 'gezinspensioen'.

Een 'volledig pensioen' bereik je nadat je 45 jaren gewerkt hebt (= 14 040 dagen, deze mogen over meer dan 45 kalenderjaren gespreid zijn).

Meer info: Federale Pensioendienst - Werknemerspensioen

Minima en maxima


Bij je pensioenberekening hanteert men een onder- en bovengrens voor het loon dat per jaar in aanmerking wordt genomen. Dankzij het 'minimumrecht per loopbaanjaar' kan het reële loon verhoogd worden tot een minimumloon binnen de pensioenberekening. Daarnaast worden lonen boven een bepaald plafond niet meer in aanmerking genomen.

Valt je pensioenberekening laag uit, maar heb je minstens 2/3 van een volledige loopbaan bewezen (30 jaar), dan heb je recht op het gewaarborgd minimumpensioen. Dit wordt automatisch toegekend door de Federale Pensioendienst.

Gelijkgestelde perioden


Niet alleen dagen waarop je effectief gewerkt hebt, worden meegerekend. In het pensioenstelsel zit ook een stuk solidariteit ingebouwd met mensen die om bepaalde redenen een tijdlang niet actief zijn (ouderschapsverlof, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, …). Tijdens deze periodes waarin je niet werkt, bouw je toch pensioenrechten op. Deze momenten worden 'gelijkgestelde periodes' genoemd, omdat ze voor het pensioen gelijkgesteld worden met gewerkte periodes.

Het pensioen voor een gelijkgestelde dag wordt niet berekend op basis van de ontvangen uitkering, maar op basis van een forfaitair of fictief loon.

Pensioenbonus


Enkele jaren geleden kende de overheid een pensioenbonus toe aan mensen die hun pensioen uitstelden en aan het werk bleven. Per gewerkte dag krijgen zij een extra bedrag bovenop hun pensioen. De pensioenbonus werd echter afgeschaft in 2014. Sindsdien dooft de regeling uit, en geldt ze enkel nog voor wie voor de afschaffing al aan de voorwaarden voldeed.

Opgelet! Deze pensioenbonus werd geschrapt op 01/01/2015. Je kan de bonus wel nog krijgen als je al begonnen bent met hem op te bouwen voor de loopbaanjaren vóór 2015.

Meer info: Federale Pensioendienst - afgeschafte pensioenbonus

Gezinstoestand


In principe wordt je pensioen berekend aan het tarief van alleenstaande (zelfs al ben je wettelijk samenwonend of getrouwd). Wanneer je partner echter geen of slechts een heel laag pensioen ontvangt, kan je recht hebben op een gezinspensioen. Dan vervalt het pensioen van je partner, en wordt dat van jou verhoogd.

Het pensioen als alleenstaande wordt berekend op basis van 60% van de geherwaardeerde lonen doorheen de loopbaan. Bij het gezinspensioen wordt dit percentage verhoogd naar 75%.

Meer info: Federale Pensioendienst - Gezinstoestand
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring