Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

De opname - de verhuis


Een opname in een woonzorgcentrum is vaak een moeilijke gebeurtenis voor zowel de zorgbehoevende oudere als voor de familie. Verhuizen op oudere leeftijd, en zeker naar een woonzorgcentrum, vraagt de nodige (emotionele) verwerkingstijd en financiƫle verandering. Van zodra de keuze voor een bepaald woonzorgcentrum gemaakt is, dien je de nodige documenten in orde te maken voor de aanvraag tot opname.

De verhuisdag zelf en de weken erna is de kennismaking met de nieuwe omgeving, de nieuwe gewoonten, de medebewoners en het personeel erg cruciaal.

Afsprakennota


Ten laatste op het ogenblik van de verhuis ontvang je een interne afsprakennota, die meer in detail ingaat op wat al in de onthaalbrochure werd beschreven. De afsprakennota legt uit wat je kan verwachten van je nieuwe thuis. Ook de verwachtingen tegenover jou als toekomstige bewoner staan hierin beschreven.

Het betreft minstens:
 • de identificatie- en contactgegevens van het woonzorgcentrum, de verantwoordelijke beheersinstantie (uitbater) en de verantwoordelijke directie
 • de opname- en ontslagvoorwaarden
 • de organisatie van de dagelijkse werking
 • het communicatie- en informatiebeleid (inclusief klachtenprocedure)
 • verwijzing naar de overheidsinstanties met betrekking tot naleving van de erkenningsvoorwaarden en -normen

Schriftelijke overeenkomst


Bij de opname wordt tevens een schriftelijke overeenkomst ondertekend, door enerzijds de directie van het woonzorgcentrum en anderzijds door jou (of door de persoon die je vertegenwoordigt). In die overeenkomst vind je onder meer de volgende elementen terug:
 • de identificatiegegevens van de contracterende partijen
 • (eventueel) de identificatie van de vertegenwoordiger van de bewoner
 • het bedrag van de dagprijs, de samenstelling ervan en de daarin begrepen dienstverlening
 • een opsomming van de diensten waarvoor je een extra vergoeding moet betalen (zoals persoonlijke was en kapper), supplementen genaamd
 • de regeling voor voorschotten ten gunste van derden en eventuele voorschottenregeling met betrekking tot de dagprijs
 • de gegevens van de persoon die de verschuldigde bedragen zal betalen
 • het bedrag waarmee de dagprijs verminderd wordt in geval van tijdelijke afwezigheid, opname in het ziekenhuis, overlijden
 • het eventuele bedrag van de waarborgsom en de mogelijke aanwending ervan
 • de gegevens met betrekking tot de toegewezen woongelegenheid
 • de wijze waarop de overeenkomst door de bewoner of de beheersinstantie gewijzigd of beĆ«indigd kan worden (met aanduiding van de toepasselijke opzeggingstermijn in het laatste geval)
 • de regelingen van aansprakelijkheid en verzekeringen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring