Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

De opname - de verhuis


Verhuizen op oudere leeftijd, en zeker naar een woonzorgcentrum, is een bijzonder ingrijpend gebeuren en vraagt de nodige verwerkingstijd. De voorbereiding ervan gebeurt, zo mogelijk en bij voorkeur samen met de meest nabije perso(o)n(en).

De verhuisdag zelf en de weken erna is de nadere kennismaking met de nieuwe omgeving, de nieuwe gewoonten, de medebewoners en het personeel erg cruciaal en een wederzijds proces.

Bij verhuis naar een woonzorgcentrum wordt ernaar gestreefd om jou en je familie de grootst mogelijke vrijheid te garanderen. Die wordt alleen beperkt om organisatorische redenen en die worden je dan ook uitgelegd.

Afsprakennota


Ten laatste op het ogenblik van de verhuis ontvang je een interne afsprakennota, die meer in detail ingaat op wat al in de onthaalbrochure werd beschreven.

Het betreft minstens:
 • de identificatie- en contactgegevens van het woonzorgcentrum, de verantwoordelijke beheersinstantie (uitbater) en de verantwoordelijke directie
 • de opname- en ontslagvoorwaarden
 • de organisatie van de dagelijkse werking
 • het communicatie- en informatiebeleid (inclusief klachtenprocedure)
 • verwijzing naar de overheidsinstanties met betrekking tot naleving van de erkenningsvoorwaarden en -normen

Schriftelijke overeenkomst


Bij de opname wordt tevens een schriftelijke overeenkomst ondertekend, door enerzijds de directie van het woonzorgcentrum en anderzijds door jou (of door de persoon die je vertegenwoordigt). In die overeenkomst vind je onder meer de volgende elementen terug:
 • de identificatiegegevens van de contracterende partijen
 • (eventueel) de identificatie van de vertegenwoordiger van de bewoner
 • het bedrag van de dagprijs, de samenstelling ervan en de daarin begrepen dienstverlening
 • een opsomming van de diensten waarvoor je een extra vergoeding moet betalen (zoals persoonlijke was en kapper), supplementen genaamd
 • de regeling voor voorschotten ten gunste van derden en eventuele voorschottenregeling met betrekking tot de dagprijs
 • de gegevens van de persoon die de verschuldigde bedragen zal betalen
 • het bedrag waarmee de dagprijs verminderd wordt in geval van tijdelijke afwezigheid, opname in het ziekenhuis, overlijden
 • het eventuele bedrag van de waarborgsom en de mogelijke aanwending ervan
 • de gegevens met betrekking tot de toegewezen woongelegenheid
 • de wijze waarop de overeenkomst door de bewoner of de beheersinstantie gewijzigd of beĆ«indigd kan worden (met aanduiding van de toepasselijke opzeggingstermijn in het laatste geval)
 • de regelingen van aansprakelijkheid en verzekeringen
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw