Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Betaling van het verblijf


Tegemoetkoming Vlaamse Sociale Bescherming


De Vlaamse Sociale Bescherming biedt een zwaar zorgbehoevende persoon (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Bij opname in het woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte. Het bedrag kan je vrij besteden en je hoeft geen bewijzen voor te leggen.

Meer info: Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Dagprijs


De verblijfskosten worden uitgedrukt in de dagprijs. In principe worden ze maandelijks gefactureerd. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Daarnaast mag een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen bovenop de dagprijs voor onder andere dokterskosten, medicatie, internet en telefonie, wassen van persoonlijke kleding, …

1. Je beschikt over voldoende financiële middelen
Als je voldoende middelen hebt, dan betaal je de factuur zelf. Het staat je vrij een woonzorgcentrum te kiezen naargelang de financiële middelen waarover je beschikt. Je hoeft geen verantwoording af te leggen over de manier waarop je zult betalen. Je hoeft geen informatie te verschaffen over je spaargeld, eigendommen of pensioen.

2. Je beschikt over onvoldoende financiële middelen: het OCMW verleent een financiële tegemoetkoming
Als je over onvoldoende middelen beschikt, kan je voor een volledige of een gedeeltelijke tegemoetkoming beroep doen op het OCMW van je woonplaats. Je moet in de eerste plaats je eigen inkomsten aanspreken (pensioen, huuropbrengst van een onroerend goed, lijfrentes, enzovoort). Die inkomsten kunnen evenwel niet integraal gebruikt worden om de verblijfskosten te betalen, aangezien er dan geen geld meer overblijft voor persoonlijke uitgaven. Je hebt immers recht op ‘zakgeld’ dat je in principe vrij moet kunnen spenderen. Spaargelden, obligaties enzovoort kan je in bewaring geven bij de ontvanger van het OCMW om het bedrag aan te zuiveren dat je te kort komt om je verblijfskosten volledig te betalen.
Maar dat is niet verplicht. Je kan je middelen evengoed zelf beheren of het beheer overlaten aan een familielid, een familiale bewindvoerder. Ook een vertrouwenspersoon of een notaris kunnen die taak op zich nemen. Bezit je een of meer eigendommen, dan kan je het OCMW vragen de tekorten voor te schieten. Het OCMW zal een hypothecaire inschrijving nemen op je onroerende goederen. Het OCMW kan je niet verplichten om je eigendom te verkopen of te verhuren om op die manier de verblijfskosten te betalen.

De Koning Boudewijnstichting bracht een praktische gids uit voor de familiale bewindvoerders (PDF).

Meer info:

Onderhoudsplicht


Zijn je middelen dan nog altijd onvoldoende om de totale kostprijs te betalen, dan is het mogelijk dat de kinderen, andere onderhoudsplichtigen of zelfs derden zich vrijwillig borg stellen om het verblijf te betalen en je 'zakgeld' te bezorgen. Als er op vrijwillige basis geen overeenkomst wordt gevonden, kan het OCMW zelf een regeling opleggen via de onderhoudsplicht. Daarvoor is een terugvorderingsschaal voorzien door de federale overheid.

De onderhoudsplicht wordt in vele gemeenten toegepast, wat betekent dat het OCMW aan de kinderen van de resident een bijdrage vraagt voor de betaling van de woonzorgcentrumfactuur van hun moeder en/of vader. Die bijdrage is in verhouding tot hun inkomsten.

Meer info: Het sociaal huis of OCMW van je gemeente
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw