Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Patientenrechten


Als pati├źnt heb je rechten. In principe oefen je zelf je pati├źntenrechten uit. Maar wanneer je wilsonbekwaam wordt, kan dat niet (meer). De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de pati├źnt regelt wie in zo'n geval de rechten van de pati├źnt kan waarborgen.
Je hebt in dat geval een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger.

Je pati├źntenrechten


 • Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Als pati├źnt heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit betekent dat de zorglener op een goede en zorgvuldige manier moet handelen volgens je behoeften.
 • Het recht op de vrije keuze van je zorgverlener
  Je hebt als pati├źnt het recht om zelf een zorgverlener te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. In een aantal situaties wordt het echter door de wet beperkt. Bijvoorbeeld als er maar 1 gynaecoloog in het ziekenhuis aanwezig is.
 • Het recht op informatie over je gezondheidstoestand
  Als pati├źnt heb je het recht op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de (vermoedelijke) evolutie ervan. De zorgverlener zal je dus over de diagnose en prognose moeten inlichten. Ook wanneer er geen behandeling mogelijk is of je geen behandeling wenst, heb je het recht op deze informatie.
 • Het recht op ge├»nformeerde toestemming
  De pati├źntenrechtenwet garandeert iedere pati├źnt het recht op ge├»nformeerde toestemming. Dit betekent dat je als pati├źnt het recht hebt om bij iedere tussenkomst van een zorgverlener je toestemming te geven of te weigeren. Geen enkele handeling kan zonder je toestemming opgestart, voortgezet of stopgezet worden. Je kan dus niet verplicht worden om een behandeling te ondergaan.
 • De rechten in verband met je pati├źntendossier
  Als pati├źnt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard pati├źntendossier. Hieronder vallen ook nog de volgende rechten:
  Het recht op inzage in je pati├źntendossier
  Je hebt steeds het recht om je pati├źntendossier in te kijken. Dit recht op inzage moet je wel eerst aanvragen. De zorgverlener moet je het dossier dan ten laatste binnen 15 dagen ter inzage bezorgen.
  Het recht op een afschrift van je pati├źntendossier
  Je mag je zorgverstrekker ook een kopie van (een deel van) je pati├źntendossier vragen. Je zal er de werkelijke kostprijs (bijvoorbeeld de kopiekosten) voor moeten betalen.
 • Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Iedere pati├źnt heeft het recht op bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Dit recht op privacy is nauw verbonden met het medisch beroepsgeheim.
 • Het recht op pijnbehandeling
  Elke pati├źnt heeft er recht op dat de beroepsbeoefenaar aandacht heeft voor pijn, dat hij pijn voorkomt, de pijn evalueert, behandelt en verzacht.
 • Het recht op het neerleggen van een klacht
  Het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde ombudsdienst vormt het sluitstuk van de wet. De ombudspersoon luistert naar je klacht, bemiddelt tussen de betrokken partijen en zoekt naar een bevredigende oplossing. Het is belangrijk om op te merken dat het hier enkel gaat om klachtenbemiddeling en niet om klachtenbehandeling. Dit betekent dat de ombudspersoon niet kan oordelen over je klacht. Als er geen oplossing wordt bereikt, zal je in ieder geval geïnformeerd worden over mogelijke verdere stappen.


Meer info: Vlaams Pati├źntenplatform - Brochure Pati├źntenrechten (PDF-bestand)
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring